Általános Szerződési Feltételek

továbbiakban: ÁSZF

A https://dentalimplanteurope.com/hu/ honlapon keresztül forgalmazott termékekre vonatkozóan

 1. A Szolgáltató

  1. A https://dentalimplanteurope.com/hu/ online áruházat a Pannon Dominium Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
  2. A Szolgáltató cégneve: Pannon Dominium Kft.
  3. A Szolgáltató székhelye: 1221 Budapest, Tengeri utca 16.
  4. Cégjegyzékszám: 01-09-307831
  5. Cégbejegyzés kelte: 2017.12.15.
  6. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  7. Adószám: 26207238-1-43
  8. Pénzforgalmi számlaszám: 16200151-18540965-00000000, kezeli: MAGNET Magyar Közösségi Bank Zrt.
  9. Elérhetőség:
  10. Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft.
 2. A vásárlás menete, elállásmódja és feltételei

  1. A vásárlás a https://dentalimplanteurope.com/hu/ internetes felületen kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://dentalimplanteurope.com/hu/ webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A vásárlással kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére.
  2. A honlapon megvásárolható ajándékutalvány közvetített szolgáltatás igénybevételére jogosít fel, mely szolgáltatást a VU Dental Kft. nyújtja a VU Dental Kft. által megjelölt helyen, időben és módon.
  3. A vásárlás menete: A vásárló a vásárlási felületen egyszerre egy utalványt vásárolhat. Miután azt a kosárba helyezte, az utalvány megvásárlásához meg kell adnia a megajándékozott személy nevét, amit az utalványon szerepeltetünk, illetve a számlázási adatokat. Az itt megadott adatokat a Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató kezeli és tárolja. A Bankkártyával történő fizetés a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül történik. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A webshop a Barion rendszerébe irányítja át a vásárlót, hogy a fizetési tranzakciót végre tudja hajtani. A vásárló ezen felületen használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a Barion oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Szolgáltató oldala tájékoztatja a Megrendelőt. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A termék ellenértéke ilyen esetben azonnal zárolásra kerül a Megrendelő kártyaszámláján.
  4. Elfogadott kártyák: Mastercard/Maestro, VISA és VISA Electron (Electronnál kizárólag akkor, ha a kibocsátó bank engedélyezi) a bankkártyák használatát. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadás után –, a Paylike elindítja a Megrendelő számlájának megterhelését a termék ellenértékével.
  5. Amennyiben a Megrendelő nem kerül visszairányításra a Paylike fizetőoldalról az Üzemeltető oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a Megrendelő a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja, a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.
  6. Sikeres tranzakció esetén a megvásárolt utalványt és a vásárlásról kiállított számlát a vásárlástól számított 48 órán belül automatikusan megküldjük a Vásárló által megadott e-mailcímre. Amennyiben az a fenti határidőben nem érkezik meg, kérjük jelezze a megadott elérhetőségeken. A vásárlás interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát, illetve a megajándékozott személy nevét a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A vásárláskor keletkezett adatbeviteli hibák javítása utólag, az e-mailcímre küldött levélben kizárólag elektronikus úton, írásban kérhető.
  7. Ha a megvásárolt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
  8. A vásárlástól való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
   1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható az 1. számú mellékelt szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.
   2. A kézhezvételi időpont az utalvány esetében annak, a vásárló által megadott e-mailcímre érkezésének időpontja.
   3. Elállás esetén a vásárló köteles az elállási szándékáról egyértelműen, írásban nyilatkozni a Szolgáltató felé, Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. A visszatérítés során a Szolgáltató átutalásos fizetési módot alkalmaz, melyhez a Vásárló köteles az átutaláshoz szükséges adatokat és információkat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
   4. A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot a szolgáltatás teljesítésének egészét követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, vagyis, ha a megvásárolt utalványt felhasználta, vagy annak érvényességi ideje lejárt.
  9. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.
  10. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.
 3. A megvásárolt utalvány és felhasználásának módja és feltételei

  Az ajándékutalvány közvetített szolgáltatás igénybevételére jogosít. A szolgáltatás nyújtója a VU Dental Fogászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Az ajándékutalvány kizárólag a VU Dental Kft. által üzemeltetett rendelőben használható fel.

  Az utalvány felhasználása kizárólag előre egyeztetett időpontban történhet, amelyre időpontot az utalványon szereplő elérhetőségeken egyeztethet a megajándékozott. A névre szóló utalványt kizárólag a megajándékozott használhatja fel. Az utalvány adatmódosítás keretében, írásos nyilatkozatban átruházható.

 4. Egyéb rendelkezések

  1. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az címen.
  2. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
  3. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: , telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
  4. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.
  5. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a következő mellékletek kapcsolódnak:
   1.számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat minta letöltés